BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Boşanma davasında pekçok hukuk davasında olduğu gibi sözlü yargılama değil yazılı yargılama usulünün uygulanması sebebi ile dilekçe önem arz etmektedir. Açılacak boşanma davasının türünün ne olduğu yazılacak olan dilekçenin de nasıl ve hangi esaslar gözetilerek yazılacağını etkilemektedir. Çekişmeli boşanma dava dilekçesi nasıl yazılır? Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi nasıl yazılır? sorularına ayrı ayrı cevap vererek boşanma dava dilekçesinin nasıl yazacağını anlamış olacağız. Boşanma davası ile ilgili diğer tüm detayları ise hizmetlerimiz kısmındaki Boşanma Davası Nedir ? Boşanma Davası Nasıl Açılır? yazımızdan inceleyebilirsiniz

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma davası, kelime manalarından bulunacak çıkarımdan da anlaşılacağı üzere tarafların aynı konulardaki ortak kabulü yani anlaşmaları ile açılan boşanma davasıdır. Bu dava türünde dava dilekçesi haricinde önem arzeden bir diğer konu da anlaşmalı boşanma protokolüdür. Anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ekinde sunulan ve dava dilekçesinde tarafların protokolü kabul ederek kendi hür iradeleri ile imzaladıklarının beyan edildiği evraktır. 

Anlaşmalı boşanma protokolünde tarafların boşanmak istedikleri, müşterek çocukların varlığı halinde velayetin kimde kalacağı, müşterek çocuk yararına veya taraflardan herhangi biri yararına diğer taraf aleyhine nafakaya hükmedilip edilmeyeceği,  kişisel ilişki tesisi, nafakaya hükmedilecekse türü, miktarı ve ödenme zamanı ile kadın yararına ziynet eşyası alacağına hükmedilip edilmemesi, taraflardan herhangi biri lehine diğerinin aleyhine maddi veya manevi tazminata hükmedilip edilmeyeceği, varsa ortak malların kimde kalacağı hususlarının detaylıca not edilmesi gerekmektedir. Protokol taraflarca imzalanarak anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile mahkemeye sunulacaktır. 

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi davanın anlaşmalı olması sebbei ile çekişmelli boşanma dava dilekçesinde olduğu gibi detaylıca evlilik içerisindeki olaylara değinmek gerektirmemektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği 

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Çekişmeli Boşanma dava dilekçesinin açılması sürecinde de en önemli unsurlardan bir tanesi boşanma sebeplerinin deliller ile izah edilerek desteklendiği dilekçenin var olması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma dava dilekçesinin mahkemeye sunulması ile boşanma davası açılmış olmaktadır. Sadece dava dilekçenin sunulması değil aynı zamanda boşanma için gerekli harç ve gider avansının da mahkeme veznesinin yatırılmış olması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma dava dilekçesi, anlaşmalı boşanma dava dilekçesine göre detaylıca olayların izah edildiği bir dilekçedir. Zira; taraflar çekişmeli olarak boşandığı için iddialarını iyi bir şekilde izah etmeli ve bunları ispatlayıcı mesaj, fotoğraf, tanık, telefon kayıtları, dar raporu ve sair hukuki delilleri dosyaya sunmalıdırlar.

Çekişmeli Boşanma Dava dilekçesi Örneği

Sonuç Olarak;

Taraflar anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası açmaları durumunda usulüne uygun hazırlanmış bulunan dava dilekçesini dosyaya sunmalıdırlar. İfade ettiğimiz bilgiler ve verdiğimiz örnekler sadece ve sadece bilgi amacı taşımaktadır. Her davanın kendine has özellikler taşıması sebebi ile Aile Hukukunda uzman yani halk dilinde Boşanma Avukatına başvuru yaparak detaylıca bilgi almakta fayda olduğunu düşünmekteyiz.

Şimdi! Vakanız için Ücretsiz Danışmanlık Alın.