Diyarbakir İş Avukatı

İŞ DAVALARI AVUKATI

İŞ HUKUKU

“İş Avukatı”, “İş Davaları Avukatı”, “Diyarbakır İş Avukatı”, “Diyarbakır İş Davaları Avukatı” olarak tabir edilen ve iş mahkemelerinde görülmekte olan işe iade davaları, işçi alacakları ve özellikle iş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları gibi İş Hukuku alanında sıkça karşılaşılan dava türleriyle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Özellikle bu dava alanıyla ilgilenen avukatlarca takibin yapılarak hukuki destek sağlanması kişilerin hak kaybına uğramasına engel olabilecektir. Bu anlamda işçi-işveren arasındaki uyuşmazlığı ile karşılaşan bir işçi süreci tek başına yürütebileceği gibi daha profesyonel bir destek alabilmek adına iş davaları ile ilgilenen İş Avukatı, İş Kazası Avukatlarına da danışabilecektir. 

 

İŞ DAVALARINDA ARABULUCULUK

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile arabuluculuğa başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Bu değişikliğe göre işçi ve işveren arasındaki iş uyuşmazlıklarından kaynaklanan konularda, dava açılmadan önce arabulucuya başvuru yapılacaktır. Kanunda belirtilen konularda arabuluculuğa başvurma dava şartı olarak kabul edilmiştir. Buna göre arabulucuya başvurulmadan doğrudan dava açılması halinde herhangi bir işlem yapılmadan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilecektir.

Dava şartı arabuluculuk kapsamındaki alacaklar

İşe iade davaları, boşta geçen süre tazminatından doğan davalar, işe başlatmama tazminatından doğan davalar, kıdem tazminatı alacağından doğan davalar, ihbar tazminatından doğan davalar, kötüniyet tazminatından doğan davalar, bakiye süre alacağından doğan davalar, eşit davranmama tazminatından doğan davalar, sendikal tazminattan doğan davalar, ücret alacağından doğan davalar, fazla mesai ücretinden doğan davalar, yıllık izin ücretinden doğan davalar, yol ve yemek ücretinden doğan davalar, ulusal bayram ve genel tatil ücretinden doğan davalar, prim ve ikramiye ücretinden doğan davalarda dava şartı yani zorunlu olarak öncelikle arabuluculuğa başvurulması gerekecektir.

Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamı Dışındaki Alacaklar Nelerdir?

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davalarında arabuluculuk dava şartı değildir. Arabuluculuğa başvurulmaksızın doğrudan dava açılabilir.

İş davalarında yetkili arabuluculuk bürosu neresidir?

İş davalarında arabuluculuk başvurusu, karşı tarafın veya karşı tarafın birden fazla olması halinde bunlardan birinin yerleşim yerindeki ya da işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu olmayan yerlerde ise görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

Arabuluculuk ne kadar sürede sonuçlanır?

Arabuluculuk süreci, başvuru üzerine arabulucunun görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde en fazla 1 hafta daha uzatılabilir.

Arabuluculukta anlaşamama halinde süreç nasıl devam eder?

Arabuluculuk görüşmeleri sonrasında anlaşılmaması halinde bu şekilde düzenlenen son tutanak dava dilekçesine eklenerek iş mahkemelerinde uyuşmazlıkla ilgili dava açılabilir. 

Arabuluculukta anlaşılması halinde tekrar dava açılabilir mi?

Arabuluculuk görüşmeleri sonucunda tarafların anlaşması halinde, anlaşma tutanağı düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu tutanak mahkeme kararı hükmündedir. Bu nedenle arabuluculuk görüşmeleri sonucunda anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacaktır.

İŞE İADE DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR?

İş mahkemelerinde sıkça karşılaşılan davalardan biri olan işe iade davalarında işçi aynı işyerinde aynı koşullarla tekrar çalışmayı talep edebilecektir. Ancak bu dava İş Kanununda ifade edilen şartların gerçekleşmesi ile birlikte açılabilmektedir. 

İş Kanununa Göre  İşe İade Davasının Şartları Nelerdir?

İş Kanunun 18 ve devamı maddelerinde iş akdi feshedilen işçi tarafından işe iade davasının açılabilme koşulları ifade edilmiştir. Buna göre koşulları maddeler halinde belirtecek olursak;

1- İşyerinde otuz veya daha fazla işçinin çalışıyor olması gerekir.

2- İşçinin o işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması gerekir.

3- İşçinin o işyerinde en az 6 aydan beridir çalışıyor olması gerekir.

4- İş sözleşmesinin işveren tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi gerekmektedir.

5- İşçinin iş sözleşmesinin, işveren tarafından geçerli bir sebep olmaksızın feshedilmesi gerekmektedir.

6- İşçinin savunmasının alınmış olması gerekmektedir.

7- İşçinin, işveren vekili veya işveren vekilinin yardımcısı konumunda olmaması gerekmektedir.

İşe İade Davası ve Arabuluculuk

İş Kanununda işe iade davalarında arabuluculuk dava şartı olarak öngörülmüştür. Nitekim İş Kanunun 20. maddesinin ilk fıkrasında iş akdi feshedilen işçinin İş Mahkemeleri kanunu uyarınca 1 ay içerisinde dava açmadan evvel arabulucuya başvuru yapması gerektiği ifade edilmiştir. Bu nedenle işe iade davası açılmadan önce arabuluculuk prosedürünün işletilmesi gerekecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, işe iade talepleri için diğer davalardan farklı olarak arabuluculuya başvuru için süre sınırı bulunmaktadır. İşe iade talep eden işçinin fesih bildirimini takip eden 30 gün içerisinde arabuluculuğa başvurması zorunludur. Bu süre içerisinde arabuluculuğa başvurulmaması halinde işçi işe iade talebinde bulunamayacak dolayısıyla işe iade davası da açamayacaktır.

İşe İade Dava Süreci

İşe iade talebinde bulunmak için arabuluculuğa başvurmak yeterli değildir. Arabuluculuk süreci tarafların anlaşması veya anlaşamaması olmak üzere iki şekilde sonuçlanabilir. Tarafların anlaşamaması halinde bu hususu belirtir arabuluculuk son tutanağının düzenlendiği tarihi takip eden 2 hafta içerisinde İş Mahkemelerinde işe iade davası açılabilecektir. Tarafların işe iade talebi hususunda arabuluculuk sürecinde anlaşmaları durumunda  işe iade davası açılamayacaktır. 

İşe İade Davasının Sonuçları 

İşe iade talepli açılan davanın iki sonucu vardır. Ya dava reddedilir ya da kabul edilerek işçinin işe iadesine karar verilir. 

1-Davanın reddi

İş akdi feshedilen işçi tarafından açılan işe iade davasında mahkeme, işveren tarafından yapılan feshin kanuna uygun, geçerli ve haklı bir sebebe dayandığını kabul ederse davanın reddine karar verilecektir. Bu durumda işçi aleyhine yargılama giderlerine ve karşı tarafın kendini vekil ile temsil ettirmesi halinde karşı vekalet ücretine hükmedileceği unutulmamalıdır. 

2-Davanın kabulü

İşe iade davasının Mahkemece kabulü yani İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde işçinin işe iadesine karar verilir. Bu kararın işçiye tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işçi, işverene işe iade talebiyle başvurmalıdır. İşçinin işverene başvurması için belirlenen bu 10 günlük süre hak düşürücüdür. İşçi bu süre içinde işverene işe başlama talebini iletmemesi halinde işverenin feshi geçerli hale gelecektir. Bu durumda işveren yalnızca geçerli bir feshin hukuki sonuçlarından sorumlu olacaktır.

Belirtilen süre içerisinde işverene başvuran işçinin 1 ay içerisinde işe başlatılması gerekmektedir. İşverenin mahkeme kararına rağmen işçiyi işe başlatma zorunluluğu yoktur ancak işverenin işçiyi işe başlatmak istememesi halinde bir takım yükümlülükleri olacaktır. Buna göre işveren boşta geçen 4 aylık süreye ilişkin ücret ile en az dört en çok sekiz aylık brüt ücreti tutarında tazminat ödemek zorundadır.

Şimdi! Vakanız için Ücretsiz Danışmanlık Alın.